0,00

Studentavgifter

Återinskrivningsavgift (läsårsanmälan)

Studerande som försummat att göra terminsanmälan per 1.9.2017 eller under läsåret 2016/2017 ska kontakta Studentexpeditionen för att få instruktioner om hur studierätten kan aktiveras.

Om du, då du försummat anmälan, vill anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande under samma läsår, dvs. före den 31 juli påföljande år, räcker det med att du betalar återinskrivningsavgiften, 35 euro, via nätbutiken samt, om du vill anmäla dig som närvarande, kåravgiften till Studentkåren.

Om du försummat att anmäla dig även under förra läsåret bör du först hos fakulteten anhålla om återinföring i matrikeln. Då fakulteten fattat beslut om återinföring ska du förutom kåravgiften erlägga återinskrivningsavgiften.

Du behöver inte betala återinskrivningsavgift om du redan är frånvaroanmäld för detta läsår och vill ändra detta till närvaroanmälan.

Observera att vid närvaroanmälan på Studentexpeditionen bör du uppvisa kvittot både på betald återinskrivningsavgift (t.ex. nätbutikens betalningsbekräftelse) och på betald kåravgift (betalas till Åbo Akademis Studentkår).

Om du enbart anmält dig för höstterminen och försummar din anmälan för vårterminen per 12.1.2018 bör du erlägga återinskrivningsavgiften för att kunna anmäla dig för vårterminen.

Läs mera på https://www.abo.fi/student/anmalan

Produktnummer:FORSAVGIFT
Återinskrivningsavgift (läsårsanmälan)
35,00 €
(Inkl. moms 0%)
Antal: st